Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w prowadzeniu różnego rodzaju ewidencji: ewidencji przychodów oraz ewidencji sprzedaży i zakupu, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, ewidencji wyposażenia firmy itp.

Podstawowe rodzaje ewidencji to:

1. Księgi rachunkowe. Jest to najbardziej precyzyjny i szczegółowy system ewidencji operacji gospodarczych podmiotu. Na ich podstawie możemy dokonać dokładnej analizy kondycji finansowej
przedsiębiorstwa. Firmy zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny prowadzić szczegółową ewidencję wszystkich operacji gospodarczych (koszty, przychody, przepływy pieniężne), należności i zobowiązań przedsiębiorstwa, środków trwałych, a także sporządzać sprawozdania finansowe.

2. Księga przychodów i rozchodów. Jest to uproszczona forma księgowości przedsiębiorstwa. Pozwala na ustalenie zobowiązań podatkowych wobec państwa na zasadach ogólnych.

3. Ryczałt ewidencjonowany. Stanowi on uproszczoną formę ewidencji operacji gospodarczych firm, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i których przychody w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły równowartości 250 000 euro.

Poza ewidencjonowaniem bieżącej działalności gospodarczej mogą nam Państwo również zlecić sporządzenie wszelkich dodatkowych analiz i raportów związanych z działalnością firmy.