Nasza kancelaria oferuje Państwu profesjonalną pomoc w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w formie uproszczonej lub pełnej, zarówno dla płatników VAT, jak i podatników zwolnionych z VAT. 

Uproszczoną ewidencję księgową powinny prowadzić: osoby fizyczne, osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych lub płacą podatek liniowy, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, świadczonych usług oraz dokonywanych operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 2 000 000 euro. Podatnicy,

zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, powinni w niej ewidencjonować każdy uzyskany przychód, każdy zakup towarów handlowych, materiałów podstawowych i środków trwałych, a także koszty uboczne związane z tymi zakupami oraz wydatki, takie jak wynagrodzenia (w gotówce lub w naturze) i wszelkie inne nakłady pieniężne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.