Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych. Jest to obligatoryjna forma ewidencji dla spółek prawa handlowego. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób
fizycznych, które osiągnęły za poprzedni rok obrotowy przychód netto stanowiący równowartość co najmniej 2 000 000 euro.

W prowadzeniu ksiąg handlowych ważnym elementem jest dziennik. Powinien on zawierać chronologiczny wykaz zdarzeń, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Zawarte w nim zapisy powinny być numerowane oraz oznaczone w sposób, dzięki któremu istnieje możliwość powiązania ich z odpowiednimi dowodami księgowymi.